فروش و عرضه ی قارچکش کاربندازیم

فروش و عرضه ی قارچکش کاربندازیم

قارچکش کاربندازیم برای کنترل و درمان بیماریهای قارچی ، ضدعفونی بذرها و بستر کاشت گیاهان استفاده میشود. این سم دارای اثر سیستمیک ، حفاظتی و درمانی است