بذر پیاز مینروا

بذر پیاز مینروا

- پیاز مینروا رقمی هیبرید بوده و از سری پیاز های روزکوتاه میباشد که میتواند در روزهای کوتاه و عرض های جغرافیایی کم بهتر تولید غده کند -این محصول سازگار با شرایط آب و هوایی گرم و خشک بوده و نیز مقاوم نسبت به بیماریهای برگی میباشد

مشاهده کامل آگهی:

بذر پیاز مینروا