بذر هندوانه هولار در بردسیر

بذر هندوانه هولار در بردسیر

بذر هندوانه هولار -از دسته هندوانه های چارلستون گری بوده و دارای تیپ بلوکی میباشد و خط های یک شکل سبز روشن برروی میوه دارد -دارای بوته ای قوی با پوشش مناسب -عملکدر بسیار عالی با قابلیت به ثمر رساندن بیش از یک میوه بطور همزمان